Blue Flower

 

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE NEDERLANDSE NIET- BEROEPSMATIGE RUITERCLUB (NNBR)

Artikel 1

De geschillencommissie bestaat uit drie leden, welke worden benoemd door het bestuur van de Nederlandse Niet Beroepsmatige Ruiterclub (NNBR). Binnen de geschillencommissie wordt de voorzitter aan gewezen.

Artikel 2

De geschillencommissie heeft tot taak geschillen te beslechten tussen de NNBR en van, namens de NNBR georganiseerde, wedstrijden uitgesloten ruiters dan wel geschillen over het in strijd met de reglementen van de NNBR wel toegelaten ruiters.

Zij doet dit door in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen.

Artikel 3

Het geschil dient schriftelijk aan de geschillencommissie te worden voorgelegd.

Artikel 4

Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door derden te laten bijstaan of vertegenwoordigen.

Artikel 5

Degene die een geschil voorlegt is een door het bestuur van de NNBR vastgesteld bedrag van € 50,00 aan klachtengeld verschuldigd.

Indien het geschil gegrond wordt verklaard wordt het betaalde klachtengeld terugbetaald.

Indien de  indiener van het geschil het verschuldigde klachtengeld niet binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek heeft betaald, wordt hij geacht het geschil te hebben ingetrokken. De commissie kan de termijn van één maand bekorten of verlengen.

Artikel 6

Indien de geschillencommissie dit nodig acht of indien één partij of beide partijen hiertoe de wens te kennen geeft of geven, worden beide partijen opgeroepen teneinde mondeling te worden gehoord. De geschillencommissie stelt plaats, dag en uur vast en stelt partijen daarvan op de hoogte.

De geschillencommissie kan partijen op hun verzoek toestaan getuigen mee te nemen en door haar te doen horen. De namen en adressen van de getuigen dienen uiterlijk  één week voor de zitting van de geschillencommissie aan haar te zijn opgegeven.

Artikel 7

De geschillencommissie  kan indien zij dat noodzakelijk acht zelf inlichtingen inwinnen of getuigen horen. De geschillencommissie geeft daarvan kennis aan partijen. Partijen kunnen bij het horen van getuigen desgewenst aanwezig zijn.

Artikel 8

De geschillencommissie beslist naar redelijkheid en billijkheid.  De geschillencommissie beslist met meerderheid van stemmen. Het bindend advies wordt door de voorzitter ondertekend en schriftelijk aan partijen meegedeeld.

Het bindend advies bevat, naast de beslissing, in elk geval:

  1. de namen van de leden van de geschillencommissie;
  2. de namen en woon- of vestigingsplaats van de partijen;
  3. de dagtekening van het bindend advies;
  4. de motivering van de gegeven beslissing.

Artikel 9

De geschillencommissie beslist over haar bevoegdheid kennis te nemen van het geschil, de ontvankelijkheid van partijen en het geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn van het geschil.

Artikel 10

De leden van de geschillencommissie  zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de  partijen betreffende gegevens die het bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Artikel  11

De indiener van het geschil heeft het recht te verzoeken dat een lid van de geschillencommissie door een ander lid of plaatsvervangend lid wordt vervangen indien hij van oordeel is dat het betreffende lid direct of indirect persoonlijk bij de zaak betrokken is en een onpartijdige behandeling van het geschil daardoor kan worden geschaad.

Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, indien de geschillencommissie het oordeel van de indiener deelt.

Artikel 12

Een lid van de geschillencommissie kan zich ter zake van de behandeling van een geschil verschonen.

Artikel 13

De geschillencommissie doet binnen acht weken na ontvangst uitspraak. De geschillencommissie kan deze termijn één keer verlengen. Partijen worden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 14

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de geschillencommissie, met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid.

 

 

Share